ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰਬੀ.ਸੀ. ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ

ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ  ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ।  ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰਾਂਗਾ?

ਬੀ.ਸੀ. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $1,900 ਸੀ। ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਉਸ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1,500 ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ estimator tool ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਹਾਂਡਸ ਕੇਅਰ ਬਚੱਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।(ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ).

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 20% ਜਾਂ ਲਗਭਗ $400 ਬੱਚਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਬੱਚਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ।

Average premium comparison

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਕਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ?

ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ 1 ਮਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਬੱਚਤ ਵੇਖੋਗੇ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ 1 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਪੋ੍ਰ-ਰੇਟਡ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਜੋ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਰਿਫੰਡ ਕੀ ਹਨ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ 1 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋ-ਰੇਟਡ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਰਿਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?

ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Pro-rated refund

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਯੋਗ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਅੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।

 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 • ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ (icbc.com) 'ਤੇ set up direct deposit (ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈੱਟ ਅੱਪ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।(ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। “change your address (ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)”.

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਮੇਰੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਵਾਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

 • Medical care and rehabilitation

  ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ (ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ) - ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $300,000 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ.

 • ਫਿਜ਼ਿਓਥੈਰੇਪੀ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਿਕ ਅਤੇ ਮਸਾਜ (ਮਾਲਿਸ਼) ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੇ ਇਲਾਜ

 • ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੈਪੀ, ਕੌਂਸਿਲੰਗ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ), ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਯੰਤਰ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ। ਕੌਂਸਲਿੰਗ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਂਪ, ਸਟੇਅਰ ਲਿਫਟ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ।

 • ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬਲਿਏਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 • Income replacement benefits

  ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਭ (ਵਧੇ ਹੋਏ) - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰੋਲ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ($100,000 ਤਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ)। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਭ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਮਦਨੀ ਲਾਭ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

 • Caregiver benefits

  ਕੇਅਰਗਿਵਰ ਲਾਭ (ਨਵਾਂ) - ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ (ਕੇਅਰਗਿਵਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਫੁਲ-ਟਾਈਮ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਲਾਭ $580 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 • Personal care assistance

  ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਧਾਈ ਗਈ) - ਲਗਭਗ $5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਆਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ 24/7 ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਭ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 • Death benefits

  ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਭ (ਵਧੇ ਹੋਏ) - ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ $66,000–$500,000 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ $9,000 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 • Grief counselling

  ਸੋਗ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ (ਨਵਾਂ) - ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ $3,800 ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭ

ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇ ਲਾਭ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ ਜੋ ਪੈਰਾਪਲੇਜੀਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਨਵਾਂ) - ਇਹ ਲਾਭ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $265,000 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਗੈਰ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਾਈ ਸੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਭ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ (ਵਧਾਈ ਗਈ) - ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $6,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 24/7 ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ $10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਾਭ (ਨਵਾਂ) - ਜੇ ਟੱਕਰ ਸਦਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿਹਲ  ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ $4,000 ਹੈ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ:

Enhanced Care comparison

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪਿਛਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੈਨਲ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ- ਜਿਹਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਆਫਿਸਰ)

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਫਤਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ

ਸਿਵਲ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (CRT) ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਦਾ ਗਲਤ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਈ ਸੀ ਬੀ ਸੀ, ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੀ.ਸੀ. ਓਮਬਡਪਰਸਨ

ਓਮਬਡਸਰਸਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ।

ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਫਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਓਮਬਡਪਰਸਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।